Faculty - Harihar / Pune    

 +  Dr. Gopal Iyengar(Director)
 
 +  Dr. Janaki Naik ( Director, KIAMS, Pune)
 
 + Prof. Mahesh R Revankar
 
 + Dr. V. S. Pai
 
 + Prof. T. Viswanathan
 
 + Prof. E Anand
 
 + Dr. M. Sivagnanasundaram
 
 + Prof. M.K. Seshasayee
 
 + Prof. M.K. Seshasayee
 
 + Prof. Vinay Bhushan
 
 + Prof. Arvind N Sinha
 
 + Prof. Priya Venkatesh, Lecturer
 
 + Prof. Shruti Das, Lecturer
 
 + Prof. Akash Mathapati, Lecturer
 
 + Prof. Chetan V Hiremath
 
 + Prof. Ashok Patil